O nás

aneb "bylo, nebylo a nějak bude"

.. pokusím se v rychlosti shrnout vše od hlavy k patě. Oficiální datum našeho založení byl 11.ledna 2012, ale vše začalo v létě 2011, na začátku byla myšlenka, později projekt Háček, ten ovšem byl již registrovaný. Ovšem nám nahrálo i to, že se opíráme o tři pilíře, naše stavební kameny. Nikdo nevěřil-neznal, nebyl důvod, nebyly skutky ani ten zápal. Vše je o duši a srdci, o lidech, kteří ji vtisknou a vytesají do základů celé společnosti, také o místech a my to místo našli, schovávalo se za humny, neudržovaný rybník, který jen pustnul a zarůstal rákosím, ovšem místo, které mělo své vlastní kouzlo a srdce.

TrojHáček je o lidech, snech, myšlenkách a místech, tím směrem se snažíme rybník V Kopaninách udržet, rozvíjet, aby sám žil s lidmi, kteří ho navštěvují, kteří mu jakkoliv pomáhají, aby byl místem krásných setkání, loučení i chvil, na které se nezapomíná, to vše ruku v ruce s ochranou přírody a šetrností k tak krásnému kousku naší boroviny, máme ji jen jednou.

Ve zkratce řečeno, aby vše rostlo, je potřeba zasadit, sklidit a opět zaset, aby i my jsme rostly a rybník si udržel charakter relaxační zóny, máme v plánu ho dále rozvíjet, rozšířit, pomoci zadržet vodu v krajině, akumulovat tolik nepřeberných druhů fauny a flory, které zde máme.

Něco jsme již dokončili, s něčím zůstali na papíře, ale nevzdáváme to...


První částí projektu relaxační zóny je stavba chatky, která bude plnit hned několik účelů, jedním z nich je zázemí pro rybářský kroužek, uskladnění nářadí a krmení pro chov a obhospodaření rybníka a okolí, hlavní stavební prvek bude dřevo, které by mělo do celého prostředí zapadnout, aniž by jakkoliv rušilo krajinný ráz a charakter tohoto výjimečného místa.


Druhou částí je obnova kamenných stupňů od cesty na podstráň. V minulosti tekl údolím potok přírodního charakteru, kde byla rybniční soustava čtyř rybníků po dnešní rybník V Koutech, což dokazují i historické mapy. Předmětem projektu je komplexní revitalizace části potoka s cílem celkového zlepšení přírodního prostředí, spočívající zejména v obnově přirozeného charakteru toku včetně obnovy jeho celkové funkčnosti, zvýšení akumulační schopnosti území a zpomalení povrchového odtoku vody, zvýšení druhové rozmanitosti, rozčlenění území na menší celky výsadbou alejí ovocných stromů a skupin zeleně. Na celém úseku bude zachována funkce stávajícího odvodňovacího systému a trasa koryta bude vedena tak, že podchytí všechny drenážní svody. Základním opevňovacím prvkem budou kamenné stupně, dno bude opevněno kameny z výkopku, paty svahů koryta opevněny drny. 

Návodní břehy budou zpevněny výsadbou vhodné zeleně (olše, vrby). Samozřejmostí bude i provedení poměrně rozsáhlé doprovodné výsadby dřevin s proměnlivou šířkou a výškou porostu. Výsledkem revitalizace povodí potoka bude snížení rychlosti odtoku povrchových a podpovrchových vod, zvýšení zásob vody v krajině, v letních měsících trvalý přítok pro rybník a v neposlední řadě vytvoření biotopů vhodných pro vzácné druhy mokřadních organismů. S tímto chceme i vytvořit přístupovou cestu k rybníku, kterou osázíme ovocnými stromy, dále zde budete moci najít všechny možné byliny, ať pro vaši kuchyň nebo apotéku. 


Třetí částí je vybudování "ekologické, krajinotvorné nádrže" pod hrází, kde nepůjde o klasický rybník, jak si každý přestaví. V tuto chvíli se jedná o podmáčené místo, které dle všech skutečností může plnit mnohem lepší funkci jako akumulační prvek, nebo ještě přesněji jako samostatný biotop a v neposlední řadě jako výrazný nastroj pro soběstačnost a hospodárnost celé naší organizace, například po výlovu možnost přesunout generační rybu, přirozený odchov plůdku apod. Krajinotvorná nádrž plnící přednostně funkce podpory biodiverzity a další funkce krajinotvorné. Také nádrž, jejíž výstavba, obnova nebo rekonstrukce byla nebo má být podpořena z veřejných prostředků, určených ke zlepšování životního prostředí. Pojem "rybník", jakkoliv se tak běžně činí, je na tomto místě nevhodné používat, neboť za "ekologickou" nelze běžně pokládat nádrž, jejímž hlavním účelem je chov ryb. (Zvláštním případem by snad mohla být nádrž určená k účelovému chovu, resp. odchovu druhů ceněných z hlediska ochrany přírody.)

Vznikla by hloubením v terénu, tedy by neměla klasickou hráz. Ve sklonitých terénech může menší část hloubky vody (orientačně ne více než 1/3 celkové hloubky) vytvářet vzdouvací účinek valu z vytěžené zeminy. Takový val není vodoprávním úřadem vnímán jako hráz nádrže, nebyla by opatřena spodní výpustí. Jelikož by neměla klasickou hráz, nepotřebuje bezpečnostní přeliv, byla by pouze vybavena jednoduchým odtokovým objektem, stabilizovaným například kamenným záhozem nebo rovnaninou, tedy by nikdy nešla zcela vypustit a plnila "funkci tůně" se zámrzovou hloubkou, kde dokáží přezimovat ryby.

Výhody nádrže a jejího okolí, hlavními předpoklady "ekologičnosti" jsou například tyto: citlivé zasazení nádrže do terénu s přiměřeným využitím jeho přirozených tvarů, přiměřeně velký rozsah litorálu (mělkovodí, tj. část nádrže s běžnou hloubkou vody do cca 0,6 metru), akumulace vody v krajině. Jako akumulace se označuje dlouhodobé zadržování, bilancované primárně vzhledem k běžným a k malým průtoků. Je významné zvláště pro udržení přijatelných vodních poměrů v povodí a zajištění odběrů vody v době sucha. Akumulaci slouží v nádrži prostor běžného nadržení. Povodňová retence vody. V nádržích se odehrává v tzv. retenčním prostoru nad hladinou běžného nadržení. Původní kamenné koryto by sloužilo jako bezpečnostní stoka. Byl by zde aplikován extenzivní chov ryb nastavený s ohledem na udržení příznivých ekologických funkcí. Zcela vyloučeny bývají intenzivní formy chovu ryb, využívající krmení a hnojení. 


Čtvrtou fází, která na vše navazuje a všechny fáze se různě prolínají je spodní loviště a "kaskáda" od přepadu hráze, hlavní funkce by byla řízkovnice pro lekníny a litorál pro faunu a floru v podhrází rybníka, zdokonalení funkce výpusti při výlovu a manipulaci s drobnou rybou.


Udírna a pec na chleba, pizzu atd

Rybářské právo TrojHáčku

A slovo závěrem, osm let je dlouhá doba, plná hezkých i smutných chvil, je to věk školáka, který jde poznat svět, který když spadne, potřebuje pomoci vstát, poradit, pochválit i nastavit mantinely, kde ano a kde už ne. Vše je jen na nás, my sami jsme ti, kteří tvoříme zítra, kteří budeme ukazovat minulost našim dětem, nikdo jiný to za nás neudělá, my všichni společně můžeme měnit svět v lepší místo, stačí jediné, chtít o trochu víc a jít za svými sny. 

Pojďte s námi proti proudu.

Luboš Havlíček