O nás

1 O NÁS

Občanské sdružení TrojHáček bylo založeno v roce 2011, a to v době kdy byl pronajímán obecní rybník V
Kopaninách. Při jeho založení byly v organizaci evidovány 4 členové. Zarybnění rybníka bylo zastřešeno
financemi z darů a počátečního kapitálu.
 
V roce 2012 je v plánu revitalizace okolí rybníka a vybudování určitého "komfortu", jak pro mladé rybáře, tak i pro
ostatní návštěvníky. Rybník byl v roce 2011 opraven, poněvadž zde začala vyvěrat voda na přepadu hráze. Na
jaře roku 2012 se pokusíme dokončit terénní úpravy, které provedeme za přispění naši členské základny, která
jak doufáme, se velmi brzy rozroste.
 
V současné době slouží rybník jak mladým rybářům ZŠ Havlíčkova Borová, tak i budoucím členům a ostatním
občanům městyse Havlíčkova Borová, jako odpočinková a vycházková zóna. Chtěli bychom pravidelně pořádat
rybářské závody a další doprovodné programy, jak pro mladé rybáře, tak i pro dospělé. Dále bychom chtěli
aktivně se podílet na kulturním životě v Havlíčkově Borové i bližším okolí, vystavět zde udírnu a posezení, časem
uspořádat rybářský ples a mnoho dalších aktivit, která prozatím zůstanou tajemstvím, jelikož naší náplní je i
vlastní sebevzdělávání a naše know-how.

2 STATUT HOSPODAŘENÍ
 
2.1 HOSPODAŘENÍ NA RYBNÍKU V KOPANINÁCH

Místní nezisková organizace hospodaří na revíru samostatně a je přitom vázána obecně závaznými podmínky,
které si stanovila s Městysem Havlíčkova Borová.
 
Za plnění povinnosti hospodáře (údržba daného rybníku, evidence členů, hospodaření s dary, atd.) a závazného
zarybňovacího plánu nesou odpovědnost hospodáři a samotní členové organizace. Za tím účelem hospodaří a
jejich zástupci zajišťují potřebné množství a dopravu násadových ryb nákupem od výrobců.
 
Zodpovědná osoba (dále ZO) je povinna dodržovat zarybňovací povinnosti ve stanoveném rozsahu podle
zarybňovacích plánů, které se stanoví na začátku.
 
Organizace podporuje všemi dostupnými organizačními a ekonomickými nástroji zarybňování výběrovými
druhy ryb, zlepšování podmínek přirozené reprodukce (umělá trdliště) a ochranou generačních ryb stanovené
vlastním řádem.
 
Organizace provádí ostrahu rybníku, kontroluje dodržování ustanovení podmínek výkonu rybářského práva na
daném revíru, provádí potřebné hospodářské zásahy, kontroluje čistotu vody. Její zástupci se zúčastňují jednání
týkajících se svěřeného revírů
 
2.2 PODÍL ČLENŮ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TROJHÁČEK NA HOSPODAŘENÍ

Každý člen občanského sdružení (dále OS) je povinen aktivně se podílet na činnosti a hospodaření OS, a to
mimo jiné odpracováním minimálně 4 hodin brigádnické povinnosti.
 
Od této povinnosti jsou osvobozeni:
ženy, děti a mládež do 15 let, starobní důchodci a osoby starší 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTTP
Členové, kteří uhradí členský příspěvek a nežádají „povolenku“ k rybolovu, nemusí v tomto roce splnit pracovní
povinnost.
O zproštění brigádnické povinnosti a jeho rozsahu rozhoduje rada OS.
 
V případě, že člen nemůže ze závažných důvodů odpracovat brigádnickou povinnost, může tuto povinnost
uhradit finanční náhradou, a to v minimální hodnotě 50,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.
 
Počet brigádnických hodin a výše hodinové sazby si může OS dodatečně stanovit nad předepsaný limit, a to na
základě schválení členskou schůzí.
 
2.3 SPORTOVNÍ RYBOLOV ČLENŮ OS

OS vydává pro členy roční a hostovací (týdenní) členské povolenky. Výši ceny členských povolenek každoročně
stanovuje rada OS. Cena členského příspěvku je každoročně stanovena radou OS a odpovídající výši režijních
nákladů spojených s výrobou a distribucí.
 
OS vydává povolenku na místním revíru svým členům, a to za kalkulovanou cenu potřebnou k pokrytí
stanoveného zarybnění a nezbytných doprovodných nákladů. Tržby za tyto místní povolenky jsou příjmem OS.
 
2.4 ROZDĚLENÍ TRŽEB ZA POVOLENKY

Rozdělení tržeb za povolenky bude provedeno vždy k 31. prosinci s přihlédnutím k výši zarybňovacího plánu.
Podíl z tržeb za povolenky je příjmem OS.
 
Z tržeb za povolenky budou dále kryty společné náklady, např. sumáře úlovků, náklady na vydávání svazových
povolenek, zarybňování revíru, údržba revíru apod.
Klíč na rozdělování tržeb za svazové povolenky bude zpracován a upřesňován každoročně do 31. prosince.
Tento návrh projedná a s konečnou platností schválí rada OS po dohodě s Městysem Havlíčkova Borová.
 
2.5 POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ
 
OS chce pořádat i rybářské závody na jim svěřeném revíru ve vlastní režii. Rybářské závody budou probíhat dle
jednotlivých ustanovení OS.
Výši startovného určuje OS a dosažená tržba je příjmem OS.
OS může 5 dní před konáním závodu zakázat lov ryb.
 
2.6 BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRU OS
 
Výkon rybářského práva se řídí podmínkami na revíru OS. Blizší podmínky výkonu rybářského práva schvaluje
rada OS do 31. prosince předchozího roku na základě připomínek, návrhů změn a povolených výjimek
předložených OS městysi Havlíčkova Borová v termínu nejpozději do 30. června kalendářního roku.
 
2.7 PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ
 
Koncem kalendářního roku ve stanoveném termínu předkládají OS ke kontrole výkaz o plnění zarybňovacího
plánu svěřeného revíru, doložený potřebnými doklady a výkaz o vyúčtování prodaných povolenek, výkaz o
dosažených tržbách za povolenky a účetní závěrku.
 
 

Kontakty:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.trojhacek.cz

www.facebook.com/trojhacekBankovní účet FIO: 2800223949 / 2010